Stadgar

STADGAR
FÖR
KRIMINALVÅRDENS HBTQ-FÖRENING
Antagna 2013-04-05

NAMN, ÄNDAMÅL OCH SÄTE
1 §
Föreningens namn är Kriminalvårdens HBTQ-förening.

Föreningen har till ändamål att verka som stöd för homo-, bisexuella och transpersoner samt queeridentifierande personer som arbetar inom Kriminalvården. Föreningen skall vidare verka för att förebygga fördomar mot dessa grupper. Föreningen skall verka för att utveckla kontakter och samarbete med närstående föreningar och yrkesområden såväl inom landet som internationellt.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

MEDLEMSKAP
2 §
Medlemskap i föreningen kan beviljas person som är anställd i Kriminalvården.

Medlemskap som stödmedlem kan beviljas även annan person enligt styrelsens beslut.

Medlemskap som hedersmedlem kan beviljas efter beslut vid årsstämma.

3 §
Medlem kan uteslutas enligt beslut av styrelsen.

Stödmedlem och hedersmedlem kan avföras efter beslut av styrelsen.

MEDLEMSAVGIFTER MM

Medlemmar och stödmedlemmar skall betala årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fastställs av årsmötet. Styrelsen har rätt att ta ut särskild avgift för aktiviteter och sådan särskild avgift kan begränsas till att avse endast vissa medlemmar.

Avgifterna skall betalas kalenderårsvis. Avgiften skall vara betald minst en månad innan det ordinarie årsmötet och anmaning att betala avgiften skall skickas ut till medlemmar och stödmedlemmar senast den 31 januari det år avgiften avser.

STYRELSEN
5 §
Styrelsen består av minst tre och högst nio ledamöter samt minst två och högst fem ersättare. Föreningens ordförande väljs av årsmötet för en period av ett år. Övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet för en period av två år så att halva antalet ledamöter väljs det ena året och halva antalet ledamöter året därpå. Vid första årsmötet väljs hälften av styrelseledamöterna på ett år för att åstadkomma överlappande mandatperioder. Om ordförande avgår under mandatperioden utses ny ordförande inom styrelsen.

Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen skall, förutom ordförande, bestå av kassör och sekreterare. Om styrelsen består av fler än tre ledamöter skall även en vice ordförande utses.

Ersättare väljs av årsmötet för en period av ett år.

Valbar är endast den som är medlem i föreningen.

Styrelsen utser representanter till samverkansorgan inom och utom landet.

6 §
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollen ska numreras löpande. Protokoll skall hållas tillgängliga för medlemmar.

7 §
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av det totala antalet ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av mer än hälften av de närvarande eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden. När endast det minsta antal ledamöter som krävs för att styrelsen skall vara beslutför är närvarande vid sammanträdet, måste beslutet vara enhälligt för att vara giltigt.

8 §
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande och kassör i förening.

9 §
Vid ordinarie årsmöte skall väljas valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, väljas. Valberedningens ledamöter väljs för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.

RÄKENSKAPER OCH REVISION
10 §
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsen skall i god tid före årsmötet överlämna en redovisning över föreningens räkenskaper till revisorerna.

11 §
Föreningen skall ha minst en och högst två revisorer samt minst en och högst två revisorssuppleanter. Dessa väljs på årsmötet för tiden från ordinarie årsmöte fram till nästa ordinarie årsmöte.

12 §
Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelsen avlämnad i god tid före det ordinarie årsmötet.

Styrelsen skall lämna en skriftlig förklaring till årsmötet över eventuella anmärkningar från
revisorerna.

13 §
Revisionshandlingar, verksamhetsberättelse och styrelsens förklaring över eventuella anmärkningar från revisorerna skall hållas tillgängliga för medlemmar minst en vecka före årsmötet.

ÅRSMÖTE
14 §
Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid årsmötet.

15 §
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före maj månads utgång.

16 §
Medlem som önskar lämna förslag/motion till årsmötet skall anmäla detta till styrelsen senast den 31 januari eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att bestämma.

17 §
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga medlemmar, dock minst fem, skriftligen begär det hos styrelsen. I en sådan begäran skall anges vilket ärende som önskas behandlat på årsmötet.

18 §
På ordinarie årsmöte skall förekomma:
1) Öppnande
2) Godkännande av dagordning
3) Val av mötesordförande
4) Val av mötessekreterare
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6) Fråga om årsmötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna
7) Fastställande av röstlängd
8) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
9) Föredragning av revisionsberättelse
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11) Beslut om resultatdisposition
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13) Fastställande av årsavgift för medlemmar respektive stödmedlemmar
14) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter m.fl.
15) Val av föreningsordförande
16) Val av övriga styrelseledamöter
17) Val av revisorer och revisorssuppleanter
18) Val av valberedning
19) Frågor och förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt motioner från medlemmarna
20) Avslutande

19 §
Kallelse till årsmöte skall sändas personligen till samtliga medlemmar genom utdelning, elektronisk post eller sedvanlig postbefordran senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och två veckor före extra årsmöte, dock tidigast åtta veckor före årsmötet. Till kallelsen skall bifogas uppgifter om och eventuell dokumentation kring de ärenden som skall behandlas på årsmötet.

20 §
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar har rätt att rösta.

21 §
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

22 §
Stödmedlemmar har inte rösträtt.

23 §
Årsmötets beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal vinner den mening som företräds av föreningens ordförande.

Vid val anses den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutats av årsmötet innan valet förrättas.

För att beslut om ändring av föreningens stadgar skall vara giltigt krävs att två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna röstar för stadgeändringen.

24 §
Protokoll från årsmötet skall justeras så fort som möjligt och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

FONDER
25 §
Årsmötet kan besluta om att upprätta fonder. I ett sådant beslut skall anges hur avsättning till fonderna skall gå till samt till vilket ändamål fonden får nyttjas och hur detta nyttjande skall beslutas.

UPPLÖSNING, LIKVIDATION MM
26 §
Beslut om att upplösa föreningen fattas av årsmötet enligt samma ordning som gäller för ändring av stadgarna.

Om föreningen upplöses skall behållningen tillfalla medlemmarna eller tillfalla någon verksamhet med liknande syfte som föreningen enligt den fördelning som beslutas av årsmötet eller, efter bemyndigande av årsmötet, av styrelsen.

PDF för utskrift